Hold Control-/Cmd-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre eller for å forminske.

Aktuelt

Buskerud er best på digital kompetanse blant eldre

Digital opplæring av seniorer er viktig!

Forskjellen mellom kommunene i Buskerud og nest beste fylke er oppsiktsvekkende stor, 71 prosent for Buskerud og 27 prosent for Telemark. Grunnleggende digital opplæring av innbyggerne er en kommunal oppgave. Derfor er det alvorlig at kommunene ikke legger planer for denne oppgaven.

I den andre delen av skalaen finner vi Rogaland på bunn hvor ingen av kommunene som deltok i undersøkelsen hadde opplæring av eldre i digital kompetanse med i sitt planverk. Det var bare 5 av 26 kommuner i Rogaland som deltok i undersøkelsen, så tallene er noe usikre. I Sogn og Fjordane, som ligger nest nederst, oppgir 13 prosent av kommunene at de har digital opplæring med i planverket. I Sogn og Fjordane deltok 16 kommuner.

Det var 14 av 21 kommuner i Buskerud som deltok i undersøkelsen.

Undersøkelsen viser også at det er kommuner i Midt-Norge og Nord-Norge hvor færrest kommuner har dette i planverket.

Større kommuner har dette i planverket i større grad enn mindre kommuner. Totalt var det 205 respondenter med i undersøkelsen, 115 var ordførere og 90 var rådmenn.

Opplæringstilbud

Hver fjerde kommune som deltok i undersøkelsen har ikke, eller vet ikke om de har et tilbud om opplæring og veiledning av eldre i digital kompetanse. Det er Nord-Norge hvor færrest kommuner oppgir at de har et tilbud, mens det på Øst- og Sørlandet er flest kommuner med et tilbud.

Av kommunene er det 41 prosent som har opplæringstilbudet gjennom frivillighetssentralen, 28 prosent gjennom biblioteker, 6 prosent gjennom seniorsentre, 6 prosent i en Seniornett-forening og 19 prosent har annen opplæring enn det som ble spurt etter i undersøkelsen. 12 prosent av kommunene oppgir at de ikke har opplæring og 13 prosent vet ikke/usikker.

Nordland er det fylket som kommer dårlig ut i undersøkelsen på dette punktet der 35 prosent av kommunene som deltok i undersøkelsen ikke har noe opplæringstilbud.

Vi er usikker på hvordan vi skal tolke disse tallene. For noen fylker er antallet kommuner som er med i undersøkelsen lav, noe som kan gi et skjevt bilde, siden undersøkelsen ikke er vektet. Men at hver fjerde kommune ikke har et opplæringstilbud til eldre er veldig alvorlig, men bekrefter et inntrykk vi har hatt om situasjonen ute i kommunene.

Seniornett samarbeider med både frivillighetssentraler og biblioteker om opplæring av seniorer i digital kompetanse. At bare seks prosent oppgir at opplæringen skjer i regi av en seniornett-forening er ikke så viktig synes vi, så lenge det faktisk er et tilbud i kommunen. En annen ting er at der det finnes Seniornett-foreninger ser tilbudet ut til å være noe mer robust over tid.

Hvor skal ansvaret ligge?

I undersøkelsen ble ordførere og rådmenn bedt om å svare på om det er riktig at ansvaret for den digitale opplæringen av eldre skal ligge i kommunen. Et knapt flertall, 54 prosent, mener det er riktig at ansvaret ligger i kommunen, men hele 22 prosent er usikre/vet ikke og 24 prosent mener det ikke er riktig at ansvaret ligger hos kommunene.

Undersøkelsen er gjennomført fra 23. august til 3. september 2019, og viser også at større kommuner er mer positive enn mindre kommuner for å ha ansvaret for digital opplæring av eldre, og kommuner styrt av rødgrønne partier er noe mer positiv enn kommuner styrt av borgerlige partier.

Opplæring må på plass

Ingen seniorer får god digital kompetanse av at kommunen lager planer. Men med det økonomiske presset som er mot kommunene i Norge er det heller ingen som tror at kommunene vil ta tak i opplæring av eldre uten at det er inne i det kommunale planverket. Derfor er det arbeidet som kommunene i Buskerud har gjort på dette området utrolig viktig.

Av generalsekretær Kristin Ruud, Seniornett.

Denne kronikken ble publisert i Drammens Tidende 18. september 2019

KommuneBarometeret Sept2019-Seniornett (002)

 

 

 

Footer