Hold Control-/Cmd-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre eller for å forminske.

Orkland

Seniornett Orkland
Minister Thams veg 9
7300 Orkanger
Besøksadresse:
Orkland Hovedbibliotek
Orkdalsveien 52
7300 Orkanger
E-post:
Tlf.: 48025622
Kontaktperson:
Arvid Mehli

Vedtekter

Vedtekter for Seniornett Orkland

§ 1 Klubbens formål og navn.
Klubbens formål er å arbeide for at seniorer i Orkdal deltar i IKT-samfunnet.
Klubbens navn, Seniornett Orkland, er ikke til hinder for at det dannes andre Seniornettklubber i kommunen. Seniornett Orkland vil samarbeide med andre Seniornettklubber og med andre miljøer som har samme formål.

§ 2 Medlemskap
Alle som vil være med på å fremme klubbens formål kan bli medlem.

§ 3 Klubbens organer
Klubbens organer er: a) årsmøtet, b) styret

§ 4 Årsmøtet
Årsmøtet er klubbens øverste myndighet og skal avholdes innen utgangen av februar.
Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Konstituering (godkjenning av innkalling, valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen)
2. Styrets årsmelding
3. Regnskap
4. Budsjett for neste år
5. Valg av styre og revisor og valgkomite
6. Innmeldte saker

Styret offentliggjør på nettstedet tidspunkt for årsmøtet 1 måneder før gjennomføring. Styret innkaller til årsmøtet, via e-post og nettstedet, minst 21 dager før årsmøtet avholdes.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret innen 14 dager før årsmøtet. Forslag som fremsettes etter denne fristen eller i årsmøtet kan behandles dersom ¾ av årsmøtets stemmeberettigede stemmer for at forslaget skal behandles.
For vedtektsendringer kreves ⅔ flertall.
Valg og andre avgjørelser avgjøres med simpelt flertall.
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte, via e-post og nettstedet, med minst 21 dagers varsel.
Saksdokumenter for ekstraordinært årsmøte skal sendes via e-post senest en uke før møtet.
Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte hvis minst 1/3 av medlemmene krever det, senest en måned etter at et slikt krav er dokumentert.

§ 5 Styret
Styret skal bestå av av minst 5 personer med leder, nestleder, kasserer, sekretær og en representant for Orkdal Eldreråd. I tillegg velges 2 vararepresentanter. År 1 velges 2 styremedlemmer for 1 år. Resten av valgene gjelder for 2 år. Vararepresentanter velges for 1 år.

Redaktøren av nettstedet utpekes av styret.
Styret leder klubbens virksomhet mellom årsmøtene innenfor de fullmakter og pålegg som årsmøtet har vedtatt.
Styreleder innkaller til styremøte på eget initiativ, eller når minst to styremedlemmer krever det.
Styret er beslutningsdyktig når ⅔ av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har styrelederen dobbeltstemme.

§ 6 Medlemskap i Seniornett Norge
Klubbens medlemmer er individuelle medlemmer av Seniornett Norge og betaler kontingent.
Klubben har rett til å benytte Seniornetts logo.
Referat fra årsmøtet og årsmelding sendes Seniornett Norges sentrale styre.
Klubben oppnevner en kontaktperson for kommunikasjonen med Seniornett Norge.

§ 7 Vedtektsendring
Forslag til vedtektsendring sendes styret innen 1. januar. Styret avgir innstilling for årsmøtet.
For vedtektsendring kreves ⅔ flertall.

§ 8 Oppløsning
Årsmøtet kan med minst ⅔ flertall av de avgitte stemmer vedta å oppløse klubben. Klubbens aktiva skal overleveres Orkdal Eldreråd. Vedtaket skal bekreftes på ekstraordinært årsmøte som avholdes tidligst to måneder og senest fire måneder etter årsmøtet.

Oppløses klubben, eller opphører klubben av annen årsak, skal klubben melde dette til Seniornett Norge.

Oppdatert den 2. februar 2017

Footer