Hold Control-/Cmd-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre eller for å forminske.

Sarpsborg Øst

Sarpsborg Øst Frivilligsentral
Postboks 8
1740 Borgenhaugen
Besøksadresse:
Sarpsborg Øst Frivilligsentral
Rådhusveien 17, Skjeberg Rådhus
1740 Borgenhaugen
E-post:
Tlf.: 90788709
Kontaktperson:
Roger Leonardsen

Vedtekter

Vedtekter for Seniornett Sarpsborg Øst

Basert på Seniornett Norges rammeforslag.

Vedtatt: På stiftelsesmøtet 16/3-2011

§ 1 Klubbens formål og navn: Seniornett Sarpsborg Øst
Klubbens formål er å arbeide for at seniorer i deltar i IKT samfunnet.

Klubbens navn: Seniornett Sarpsborg Øst er ikke til hinder for at det dannes andre Seniornettklubber i kommunen. Seniornett Sarpsborg Øst vil samarbeide med andre Seniornettklubber og med andre miljøer som har samme formål.

§ 2 Medlemskap
Alle som vil være med på å fremme klubbens formål kan bli medlem.

§ 3 Klubbens organer
Klubbens organer er: a) årsmøtet, b) styret

§ 4 Årsmøtet
Årsmøtet er klubbens øverste myndighet og skal avholdes innen utgangen av februar.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Konstituering (godkjenning av innkalling, valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen)

2. Styrets årsmelding

3. Regnskap

4. Budsjett for neste år

5. Valg av styre og revisor

6. Innmeldte saker

Styret offentliggjør på nettstedet tidspunkt for årsmøtet 2 måneder før gjennomføring. Styret innkaller til årsmøtet, via e-post og nettstedet, minst 21 dager før årsmøtet avholdes.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret innen 14 dager før årsmøtet. Forslag som fremsettes etter denne fristen eller i årsmøtet kan behandles dersom ¾ av årsmøtets stemmeberettigede stemmer for at forslaget skal behandles.

Styret fungerer som valgkomité, med mindre et årsmøte har vedtatt annerledes.

For vedtektsendringer kreves ⅔ flertall.

Valg og andre avgjørelser avgjøres med simpelt flertall.

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte, via e-post og nettstedet, med minst 21 dagers varsel.

Saksdokumenter for ekstraordinært årsmøte skal sendes via e-post senest en uke før møtet.

Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte hvis minst 10% av medlemmene krever det, senest to måneder etter at et slikt krav er dokumentert.

§ 5 Styret
Klubben skal ha et styre bestående av minst 3 personer med leder, kasserer og sekretær.

Valgene gjelder normalt for 2 år. Redaktøren av nettstedet utpekes av styret.

Styret leder klubbens virksomhet mellom årsmøtene innenfor de fullmakter og pålegg som årsmøtet har vedtatt.

Styreleder innkaller til styremøte på eget initiativ, eller når minst to styremedlemmer krever det.

Styret er beslutningsdyktig når ⅔ av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har styrelederen dobbeltstemme.

§ 6 Medlemskap i Seniornett Norge
Klubbens medlemmer er individuelle medlemmer av Seniornett Norge og betaler kontingent.

Klubben har rett til å benytte Seniornetts logo.

Referat fra årsmøtet og årsmelding sendes Seniornett Norges sentrale styre.

Klubben oppnevner en kontaktperson for kommunikasjonen med Seniornett Norge.

§ 7 Vedtektsendring
Forslag til vedtektsendring sendes styret innen 1. januar. Styret avgir innstilling for årsmøtet.

For vedtektsendring kreves ⅔ flertall.

§ 8 Oppløsning
Årsmøtet kan med minst ⅔ flertall av de avgitte stemmer vedta å oppløse klubben og bestemme hvilke veldedige formål foreningens midler skal tildeles. Vedtaket skal bekreftes på ekstraordinært årsmøte som avholdes tidligst to måneder og senest fire måneder etter årsmøtet.

Oppløses klubben, eller opphører klubben av annen årsak, skal klubben melde dette til Seniornett Norge.
Sarpsborg den 17. november 2012

Footer