Hold Control-/Cmd-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre eller for å forminske.

Direkte

Seniornett Norge
Postboks 1002, Sentrum
0104 Oslo
Besøksadresse:
Seniornett Norge
Dronningens gate 6
0152 Oslo
Kontaktperson:
Sturla Bjerkaker

Vedtekter Seniornett Direkte

 

§1 Seniornett Direkte
er en frivillig og selvstendig forening tilsluttet organisasjonen Seniornett Norge. Foreningen bygger på Seniornett Norges formål, vedtekter, strategiske planer, retningslinjer og organisasjonsstruktur.

§2 Formål
Seniornett Direkte har til formål å skape og utvikle et felles forum for medlemmene i Seniornett Norge som ikke har funnet grunnlag for å stå tilmeldt en lokal forening. Foreningen skal betjene sine medlemmer nettbasert.

§3 Medlemmer
Foreningen omfatter alle medlemmene i Seniornett Norge som ikke er medlemmer i en lokalforening, men som har meldt seg/melder seg inn som medlem direkte til Seniornett Norge. Ethvert medlem som melder seg inn blir registrert som medlem av Seniornett Direkte. Medlemmene bestemmer selv graden av sitt engasjement i foreningen.

§4 Kontingent og økonomi
Medlemmene betaler kontingent fastsatt av landsmøtet i Seniornett Norge og styret i Seniornett Norge (normalavgiften). Kontingenten betales inn til Seniornett Norge, som overfører en andel til Seniornett Direkte i forbindelse med de årlige budsjettbehandlinger i Seniornett Norge.

§5 Rettigheter
Medlemmer av Seniornett Direkte har de samme rettigheter i Seniornett Norge som medlemmene i de lokale foreningene. De har imidlertid ingen rettigheter i den enkelte lokale forening om ikke lokalforeningen gir dem dette.

§6 Styre
Seniornett Direkte skal ha et styre på 3 medlemmer – inkludert styreleder – og i tillegg 2 varamedlemmer. Styret velges av og blant foreningens medlemmer i årsmøtet.
Styret skal ha følgende oppgaver:
Følge opp årsmøtevedtak om drift av foreningen, både hva angår organisatoriske forhold og informasjon til de aktuelle medlemmene.
 Lede foreningens arbeid mellom årsmøtene.
 Behandle arbeidsplaner og budsjetter og eventuelle andre planer.
 Holde Seniornett Norge informert om foreningens arbeid.
 Ha ansvar for utvikling og ajourhold av foreningens nettside på Seniornett Norges websider.

§7 Årsmøte
Seniornett Direkte skal gjennomføre årsmøte innen utgangen av mars hvert år. Årsmøtet innkalles elektronisk med minst fire ukers varsel. Årsmøtedokumenter legges ut på foreningens nettside minst to uker før møtedato.
Årsmøtet skal ordinært behandle:
 Åpning og konstituering
 Godkjenning av innkalling og dagsorden
 Valg av møteledelse og referent
 Behandling av årsmøtedokumenter – årsmelding, regnskap, arbeidsplan og budsjett
 Behandling av forslag
 Valg av styre og valgkomite
 Valg av revisor
Årsmøtet i Seniornett Direkte gjennomføres elektronisk/on line. Medlemmer som ønsker å delta i årsmøtet melder dette inn til foreningens e-postadresse minst en uke før møtedato. Antall deltakere gjøres kjent på foreningens nettside. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 5 prosent av registrerte medlemmer har meldt deltakelse.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med én ukes varsel og minst 3 prosent av medlemmene må melde deltakelse for at beslutninger i møtet skal være gyldig.

§8 Kommunikasjon og support
Kommunikasjon med og mellom Seniornett Norge og medlemmene i Seniornett Direkte skjer i all hovedsak nettbasert. Foreningens medlemmer kan få medlemsservice og -support fra Seniornett Norge på linje med andre medlemmer.
Seniornett Direkte skal ha en egen nettside på Seniornett Norges webside.

§9 Andre bestemmelser
 Seniornett Direkte kan velge delegater til Seniornett Norges landsmøte på linje med lokale foreninger, basert på medlemstall. (Ref. Seniornett Norges vedtekter).
 Oppløsning. Seniornett Direkte kan oppløses ved absolutt flertall på to derpå følgende årsmøter, der det ene kan være ekstraordinært.

Godkjent av styret i Seniornett Norge 18. april 2018.

Footer