Hold Control-/Cmd-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre eller for å forminske.

Handlingsplan for 2019-2021

Digitaliseringen i Norge skyter fart, og med den øker kløften mellom de som er digitale og de som ikke er det. Kunnskap om hvem som ikke er digitale og hvorfor de er det, er mangelfull. Men i Seniornett ser vi at oppgaven vår ikke er utført når vi har fått seniorene på datakurs. Kunnskap er ferskvare, og stadige endringer og oppdateringer av utstyr og programvare gjør at påfyll av kunnskap for å fortsette å være digitale er påkrevet. Framover vil oppgaven med å holde seniorer digitale bli like viktig som å få seniorer på nett.

Denne handlingsplanen bygger på mål og tiltak i Seniornetts kommunikasjonsstrategi, vedtatt i oktober 2018.

Hensikten med kommunikasjonsstrategien er å bidra til å støtte foreningenes arbeid utad. I handlingsplanen tar vi utgangspunkt i strategiens tre hovedmål, og foreslår tiltak som bør prioriteres i perioden. Det vises til kommunikasjonsstrategien som styringsdokument.

Derfor skal Seniornett:

 • Utvikle kurs og studieplaner tilpasset seniorenes behov.
 • Bidra til at Digihjelpen når ut til eldre som trenger digital opplæring.
 • Utvikle datahjelpen til å være Norges beste for seniorer.
 • Markedsføre tilbudet slik at flere får kjennskap til Seniornett.
 • Ha gode målrettede medlemsfordeler.

Lokalforeninger

Seniornett er bygget opp rundt lokale seniornett-foreninger som gjennom kurs, møter og individuell veiledning er selve kjernen i vår virksomhet. Vårt hovedmål er at det finnes et landsdekkende lavterskeltilbud til alle seniorer som ønsker opplæring, støtte og veiledning i å bruke dataverktøy.

I 2019/20 har vi som målsetting at alle kommuner som har fått midler gjennom Digihjelpen-prosjektet også får etablert en Seniornett-forening.

Derfor skal Seniornett:

 • Etablere nye Seniornett-foreninger i kommuner som er med i Digihjelpen og som ikke har Seniornett-forening i dag.
 • Styrke kommunikasjonen mot lokalforeningene gjennom digitale løsninger for å opprettholde et mangfoldig tilbud i et langstrakt land.
 • Tilby instruktørseminarer/kurs for veiledere i lokalforeningene.
 • Gjøre GDPR, den nye personopplysningsloven bedre kjent for lokalforeningene

Voksenopplæring

Gjennom studieforbundet Folkeuniversitetet får Seniornett mulighet til å finansiere voksenopplæring av seniorer som ønsker dataopplæring. I dag er det bare et fåtall lokale Seniornett-foreninger som registrerer voksenopplæringstimer. Dette er med å sikre at medlemmer får et kvalitetsmessig likt tilbud.

Derfor skal Seniornett:

 • Oppdatere studieplanene tilpasset aktiviteten i lokalforeningene.
 • Forenkle og forbedre rutiner for rapportering
 • Gjøre voksenopplæringstilbudet kjent og brukt blant Seniornett lokalforeninger

Klynger

Blant Seniornett-foreningene er det et stort mangfold. Vi har store foreninger med flere hundre medlemmer til små lokalforeninger med under 20 medlemmer. I 2019/2020 ønsker vi å prøve ut om klynge-tankegang (cluster technology) kan bidra til å styrke de minste foreningene ved at mindre foreninger i geografisk nærhet får bistand fra en større forening med kursholdere/instruktører. Det er en forutsetning at det er frivillig. På den måten vil små foreninger også kunne tilby et mangfold av kurs, og de blir mindre sårbare ved frafall.

Derfor skal Seniornett:

 • I 2019 skal vi etablere noen pilotprosjekter med Seniornett-klynger, med tanke om å høste erfaringer for å gjøre ordningen landsomfattende.

Politisk påvirkning og innflytelse

Mens samfunnet sparer milliarder på digitalisering av tjenester er det et paradoks at det er begrenset med midler til opplæring av eldre i bruk av digitale verktøy og tjenester. Seniornett Norge har en stram økonomi. Å styrke organisasjonens økonomi slik at vi kan være en slagkraftig aktør og talerør i forbindelse med digitaliseringen av samfunnet har høy prioritet.

Derfor skal Seniornett:

 • Delta i samfunnsdebatten angående digitalisering av samfunnet på vegne av seniorer.
 • Samarbeide med KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet om Digihjelpen og Digidel.
 • Avholde møter med politikere og beslutningstakere.
 • Delta i høringer på Stortinget.
 • Drive aktiv påvirkning mot politikere og beslutningstakere for å styrke Seniornetts økonomi.
 • Delta under Arendalsuka

Prosjekter

Seniornett har tradisjon for å utvikle egne prosjekter og å delta i EU-prosjekter. De er ressurskrevende, men bidrar også til å vitalisere Seniornett.

I 2019 søker vi ekstern finansiering for prosjektet Digital støttekontakt.

Digital festival er et prosjekt som arrangeres sammen med Nasjonalbiblioteket og lokale folkebibliotekter, og der Seniornett både sentralt og lokalt er en aktiv partner. Digital festival kan bidra til at flere seniorer kommer på nett, og forblir digitale.

Derfor skal Seniornett:

 • Bidra til at Digital festival blir arrangert over hele landet.
 • Digital støttekontakt – utvikle datastøttekontakt for de som ikke klarer å løse digitale spørsmål selv.

Handlingsplan 2019-2021

 

Footer