Hold Control-/Cmd-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre eller for å forminske.

Vedtekter

Vedtekter for Seniornett
§ 1 NAVN OG FORMÅL
Organisasjonens navn er Seniornett.
Seniornett består av lokale foreninger og en nettforening, og har sekretariat i Oslo.

Seniornett er en frivillig, ideell og partipolitisk uavhengig organisasjon med formål å styrke digital kompetanse hos seniorer. Seniornetts mål er videre å skape arenaer der seniorer kan øke sine digitale kunnskaper og ferdigheter for å mestre digitale verktøy og tjenester i hverdagen.
Organisasjonen skal:
• arbeide for å fremme seniorers aktive bruk av digitale verktøy og tjenester.
• arbeide for å sikre seniorer opplæring, støtte og veiledning i bruk av digitale verktøy og tjenester.
• være et faglig og sosialt nettverk for medlemmene, også i et helseperspektiv.
• arbeide for å påvirke den digitale utviklingen i Norge til beste for seniorer.
• være en god samarbeidspartner for andre aktører, både private og offentlige, som arbeider innenfor organisasjonens interesseområde.

§ 2 MEDLEMSKAP
Enhver som støtter og vil fremme Seniornetts formål kan bli medlem. Medlemmer kan enten

a) Melde seg inn i en av landets lokale Seniornettforeninger (Seniornett lokalt), eller
b) Melde seg inn i Seniornett Norge direkte (Nettforeningen).

Begge medlemskategorier har like rettigheter i Seniornett Norge og kan velges til verv i organisasjonen.

§ 3 KONTINGENT
Alle medlemmer betaler en årskontingent til Seniornett. Kontingenten fastsettes av landsmøtet og innkreves av Seniornetts sekretariat. Kontingenten består av en del som tilfaller Seniornett og en del som tilfaller de lokale foreningene. Fordelingen vedtas av landsmøtet. Kontingenten fra nettforeningens medlemmer går uavkortet til Seniornett.

§ 4 ORGANER
Seniornett har følgende demokratiske organer:
a) Landsmøtet, som møtes hvert andre år
b) Hovedstyret, som velges av landsmøtet
c) Valgkomiteen, som velges av landsmøtet
d) Ledermøtet, som har rådgivende status og møtes ved behov i år uten landsmøte.

§ 5 LANDSMØTE
§ 5.1 Landsmøtets myndighet
Landsmøtet er organisasjonens øverste myndighet. Det skal avholdes innen utgangen av mai annet hvert år. Landsmøtet skal som minimum behandle:
1. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
2. Konstituering, valg av møteledelse, referenter, tellekorps, to delegater til å undertegne landsmøteprotokollen og eventuell redaksjonskomité.
3. Beretning for siste landsmøteperiode
4. Årsoppgjør, regnskaper og revisjonsberetninger for siste landsmøteperiode
5. Innkomne forslag, herunder eventuelle endringer av vedtektene
6. Strategi- og handlingsplaner
7. Budsjett for kommende landsmøteperiode, herunder fastsettelse av kontingent
8. Valg av
a) Hovedstyre
b) Revisor
c) Valgkomité

§ 5.2 Innkalling til landsmøte
Hovedstyret bestemmer tid og sted for landsmøtene. Landsmøtet kunngjøres senest 16 uker før landsmøtedato. Hovedstyret er ansvarlig for innkalling, med nødvendig saksunderlag og forretningsorden, senest fire (4) uker før landsmøtedato.
Hovedstyret fremmer forslag til saksliste og vedtak på landsmøtet. Alle foreninger kan fremme forslag til landsmøtet. Forslag fra foreningene skal være hovedstyret i hende senest 8 (åtte) uker før landsmøtedato.
Hovedstyret skal avgi skriftlig innstilling til innkomne forslag og gjøre dette kjent for foreningene sammen med innkallingen.
Samme frist og prosedyre gjelder for forslag om endring av organisasjonens vedtekter.

Ekstraordinært landsmøte kan innkalles på initiativ fra hovedstyret. På ekstraordinært landsmøte skal bare de saker behandles som er nevnt i innkallingen. Ekstraordinært landsmøte kan gjennomføres elektronisk.

§ 5.3 Stemmerett
Alle delegater må være medlem av Seniornett og representere en forening for å ha stemmerett på landsmøtet. Antall delegater en lokalforening kan ha er basert på antall medlemmer pr. 1. januar i landsmøteåret. Nye foreninger som tilkommer i perioden 1. januar til 1. mars kan møte som observatører på årets landsmøte.
En forening har et antall stemmer avhengig av størrelse:
Inntil 20 medlemmer 1 stemme
21 – 50 medlemmer 2 stemmer
51 – 100 medlemmer 3 stemmer
Over 100 medlemmer 4 stemmer

En forening kan delta på landsmøtet med et antall delegater som tilsvarer eller er lavere enn dens antall stemmer.
Foreninger som ikke kan delta på landsmøtet, kan gi en annen forening fullmakt til å stemme for seg. Ingen forening kan representere flere enn fem – 5 – foreninger inklusive sin egen.
Foreningene skal, senest en uke før landsmøtedato, melde inn sine delegater.

Hovedstyrets medlemmer og generalsekretær møter på landsmøtet med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

5.4 Landsmøtets beslutninger
Beslutninger i landsmøtet krever mer enn halvparten av avgitte stemmer for å være gyldig.
Ved valg gjelder samme regel. Ved stemmelikhet mellom to kandidater til et tillitsverv avgjøres valget ved loddtrekning.
Vedtektsendringer krever minst 2/3 av avgitte stemmer for å være godkjent.

§ 6 LEDERMØTE
I det mellomliggende året mellom to landsmøter kan hovedstyret innkalle til ledermøte med lederne i foreningene. Ledermøtet er et rådgivende forum for utveksling av ideer og erfaringer, og samarbeid om tiltak på lokalt, regionalt og sentralt nivå. Det overordnede formål med ledermøtet er å styrke kontakten med og mellom foreningene og følge opp de vedtak og planer som landsmøtene vedtar.

§ 7 VALGKOMITÉ
§ 7.1 Valgkomiteens sammensetning
Valgkomiteen velges av landsmøtet etter innstilling fra hovedstyret. Den skal bestå av tre personer (leder og to medlemmer) som alle velges for to år. Navn på alle foreslåtte kandidater til medlemmer av valgkomiteen offentliggjøres og presenteres i eget saksdokument.

§ 7.2 Valgkomiteens arbeid
Forslag til kandidater til hovedstyret sendes valgkomiteens leder innen 12 uker før landsmøtedato.
Valgkomiteen skal innstille på kandidater til:
– Leder av hovedstyret
– Medlemmer av hovedstyret

Valgkomiteen skal i sitt arbeid etterstrebe kontinuitet og fornyelse i hovedstyret, god representasjon fra små og store foreninger og geografisk spredning. Hovedstyret skal ha minst tre av hvert kjønn.
Tillitsvalgte i Seniornett skal velges av og blant organisasjonens medlemmer.

Valgkomiteens innstilling med begrunnelse skal sendes ut sammen med innkallingen til landsmøtet.

§ 8 HOVEDSTYRET
§ 8.1 Hovedstyrets oppgaver
Hovedstyret leder organisasjonens virksomhet mellom landsmøtene innenfor rammen av de vedtak, retningslinjer, planer og budsjetter som landsmøtet gir. Hovedstyret er ansvarlig for økonomistyring i henhold til god regnskapsskikk. Hovedstyret har ansvar for tilsetting av generalsekretær. Landsmøtet kan beslutte om møtegodtgjørelse/styrehonorar for hovedstyret.

§ 8.2 Valg av hovedstyre
Hovedstyret velges av landsmøtet for to år av gangen og består av styreleder og syv styremedlemmer.
Hovedstyret velger selv nestleder blant sine medlemmer.

De ansatte kan oppnevne en observatør som deltar i hovedstyrets møter med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

§ 8.3 Møter i hovedstyret
Hovedstyrets leder innkaller til styremøter på eget initiativ eller når minst to av styrets øvrige medlemmer krever det. Hovedstyret møtes minst fire ganger per år.
Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst fem av styremedlemmene inklusive styrets leder og/eller nestleder er til stede. Ved stemmelikhet har møteleder (leder eller nestleder) dobbeltstemme.

§ 8.4 Råd og utvalg
Hovedstyret eller Landsmøte kan oppnevne råd og utvalg når dette er hensiktsmessig.
Utvalg skal alltid gis mandat, tidsramme og kostnadsramme, og de skal fortløpende rapportere til hovedstyret.

§ 9 SEKRETARIATET
Seniornetts løpende arbeid utføres av sekretariatet, som ledes av generalsekretæren. Generalsekretæren rapporterer til hovedstyrets leder og er hovedstyrets sekretær.

§ 10 FULLMAKTER
Fullmakt til å tegne (forplikte) organisasjonen har hovedstyrets leder og generalsekretær i fellesskap.

§ 11 FORENINGENE
Foreninger tilknyttet Seniornett kan etableres over hele landet på lokalt initiativ eller på initiativ fra hovedstyret eller sekretariatet i Seniornett. Foreningenes navn skal inneholde ordet «Seniornett».
a) Lokale foreninger
En forening er en frittstående enhet med eget styre og egne vedtekter. Vedtektene skal synliggjøre at foreningen er tilsluttet Seniornett og støtter Seniornetts formål.
Dette gjelder også om foreningen er tilknyttet en eksisterende organisatorisk enhet, f.eks. en frivilligsentral.

Seniornetts landsmøte vedtar mønstervedtekter for foreningene. Prinsipielle avvik fra mønstervedtektene i en forenings vedtekter skal godkjennes av hovedstyret i Seniornett.

b) Nettforening
Medlemmer som melder seg inn direkte i Seniornett i henhold til § 2 blir formelt tilknyttet nettforeningen Seniornett Direkte med samme rettigheter og plikter som medlemmer av lokale foreninger.

c) Oppløsning av en forening
Oppløsning eller nedleggelse av en forening skal meldes til Seniornett. Eventuelle aktiva overføres Seniornett med formål å styrke arbeidet med organisasjonens foreninger. Ved fusjon mellom foreninger forblir aktiva i den fusjonerte foreningen.

§ 12 EKSKLUSJON
Hovedstyret kan vedta at en forening som ikke lenger oppfyller vilkårene for å være tilsluttet Seniornett kan ekskluderes fra organisasjonen.
En forening kan ekskludere medlemmer dersom særskilte forhold tilsier det.

En forening som ekskluderes, kan anke avgjørelsen inn for landsmøtet. Dersom dette skjer, effektueres eksklusjonen først når landsmøtet har avgjort saken med bindende virkning.
Et medlem som ekskluderes av sin forening kan anke avgjørelsen inn for hovedstyret.

§13 OPPLØSNING
Eventuell oppløsning eller nedleggelse av Seniornett kan vedtas av landsmøtet med 2/3 flertall. For å være gyldig, må vedtaket bekreftes på ekstraordinært landsmøte som avholdes tidligst to – 2 – måneder og senest fire – 4 – måneder etter ordinært landsmøte.
Landsmøtet vedtar samtidig disponering av organisasjonens midler. Midlene skal gis til virksomhet som ligger innenfor organisasjonens formål.

§14 IKRAFTTREDEN
Disse vedtekter erstatter vedtektene av 27.10.1997 (sist revidert 14.05.2019), for Seniornett Norge og trer i kraft umiddelbart ved godkjennelse i landsmøtet i Seniornett 14.05.2019.

Vedlegg: Mønstervedtekter for lokalforening (senere)

Footer