Hold Control-/Cmd-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre eller for å forminske.

Vedtekter

§ 1 NAVN OG FORMÅL
Seniornett Norge (SN) er en frivillig, partipolitisk nøytral organisasjon som jobber med å øke den digitale kompetansen hos seniorer, gjennom flere lokalforeninger og en nettforening. Digital kompetanse gir seniorer en mulighet til å delta i det digitale samfunnet og kan i tillegg gi en positiv helseeffekt. SN har som mål å skape arenaer hvor seniorer kan øke sine digitale kunnskaper gjennom aktiv læring, og med det bygge trygghet til å mestre digitale verktøy.
Organisasjonen skal:
• arbeide for å fremme seniorers aktive bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), for å styrke deres trygghet og integrering i det moderne samfunn.
• arbeide for å sikre alle seniorer som ønsker det opplæring, støtte og veiledning i bruk av IKT.
• være et faglig og sosialt nettverk for medlemmene.
• arbeide for å påvirke IKT-utviklingen i Norge til beste for seniorer.
• være en god samarbeidspartner for andre aktører, både private og offentlige, som arbeider innenfor organisasjonens interesseområde.

§ 2 MEDLEMSKAP
Enhver som støtter og vil fremme Seniornetts formål kan bli medlem. Medlemmer kan enten

a) Melde seg inn i en av landets lokale Seniornettforeninger (Seniornett lokalt), eller
b) Melde seg inn i Seniornett Norge direkte (Nettforeningen).

Begge medlemskategorier har like rettigheter i Seniornett Norge og kan velges til verv i organisasjonen.

§ 3 KONTINGENT
a) Alle medlemmer betaler en årskontingent til Seniornett Norge. Kontingenten fastsettes av Landsmøtet annethvert år og gjelder følgelig til påfølgende landsmøte.
b) De enkelte Seniornettforeninger kan ut over dette fastsette en lokal kontingent etter vedtak i sine egne årsmøter.

§ 4 ORGANER
Seniornett har følgende demokratiske organer:
a) Landsmøtet, som møtes hvert andre år
b) Hovedstyret, som velges av Landsmøtet og møtes minst fire ganger per år
c) Valgkomiteen, velges av Landsmøtet

§ 5 LANDSMØTE
§ 5.1 Landsmøtets myndighet
Landsmøtet er organisasjonens øverste myndighet. Det skal avholdes innen utgangen av mai annet hvert år.
Landsmøtet skal som minimum behandle:
1. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
2. Konstituering, valg av møteleder/e, referent/er, tellekorps, to delegater til å undertegne landsmøteprotokollen og eventuell redaksjonskomite.
3. Beretning for siste landsmøteperiode
4. Årsoppgjør, regnskaper og revisjonsberetning/er for siste landsmøteperiode
5. Innkomne forslag, herunder eventuelle endringer av vedtektene
6. Strategi- og handlingsplaner
7. Budsjett for kommende landsmøteperiode, herunder fastsettelse av kontingent
8. Valg av
a) Landsstyre
b) Revisor
c) Valgkomité

§ 5.2 Innkalling til Landsmøte
Hovedstyret bestemmer tid og sted for landsmøtene. Sekretariatet:
• kunngjør landsmøtene på www.seniornett.no og per e-post til foreningene senest 16 uker før landsmøtedato.
• foretar innkallingen til landsmøtet, med nødvendig saksunderlag og forretningsorden. Innkallingen offentliggjøres på www.seniornett.no og sendes som e-post til de lokale foreningene senest fire (4) uker før landsmøtedato.
Hovedstyret fremmer forslag til saksliste og fremmer forslag til vedtak på Landsmøtet. Alle foreninger kan fremme forslag til Landsmøtet. Forslag fra foreningene skal være Hovedstyret i hende senest 8 (åtte) uker før landsmøtedato.
Hovedstyret kan kommentere alle forslag og avgi skriftlig innstilling som gjøres kjent for foreningene sammen med innkallingen og på organisasjonens nettsted.

Samme frist gjelder også for forslag om endring av organisasjonens vedtekter.

Ekstraordinært Landsmøte kan innkalles på initiativ fra Hovedstyret. På ekstraordinært Landsmøte skal bare de saker behandles som er nevnt i innkallingen.

§ 5.3 Stemmerett
Alle delegater som representerer en forening har stemmerett på Landsmøtet.

Stemmerett har foreninger basert på det antall medlemmer pr. 1. januar i landsmøteåret. Nye foreninger som tilkommer i perioden 1. januar til 1. mars tildeles én -1- stemme på årets Landsmøte.

En forening har et antall stemmer som er avhengig av dens størrelse:
Inntil 20 medlemmer 1 stemme
21 – 50 medlemmer 2 stemmer
51 – 100 medlemmer 3 stemmer
Over 100 medlemmer 4 stemmer

En forening kan delta på Landsmøtet med et antall delegater som tilsvarer eller er lavere enn dens antall stemmer.
Foreninger som ikke kan delta på Landsmøtet, kan gi en annen forening fullmakt til å stemme for seg. Ingen forening kan representere flere enn 5 foreninger inklusive sin egen.
Foreningene skal, senest en uke før landsmøtedato, melde inn sine delegater

5.4 Landsmøtets beslutninger
Beslutninger i Landsmøtet krever mer enn halvparten av avgitte stemmer for å være gyldig.

Ved valg gjelder samme regel. Ved stemmelikhet mellom to kandidater til et tillitsverv avgjøres valget ved loddtrekning.
Vedtektsendringer krever minst 2/3-deler av avgitte stemmer for å være godkjent.

§ 6 LEDERMØTE
I det mellomliggende året mellom to landsmøter kan Hovedstyret innkalle til ledermøte med lederne i foreningene. Ledermøtet skal være et forum for utveksling av idéer, erfaringer og samarbeid om tiltak på lokalt, regional og sentralt nivå. Det overordnede formål med ledermøtet er å styrke kontakten med og mellom foreningene og følge opp de vedtak og planer som ble vedtatt på siste Landsmøte. Ledermøter kan arrangeres regionvis eller i en annen egnet form.

§ 7 VALGKOMITÉ
§ 7.1 Valg av valgkomité
Valgkomitéen velges av Landsmøtet etter innstilling fra Hovedstyret. Den skal bestå av tre personer (leder og to medlemmer).
Leder og de to medlemmene velges for to år. Samtidig som tidspunkt for Landsmøte kunngjøres (§ 5.2), informeres det om hvilke personer som står på valg.
Forslag til kandidater sendes styrets leder innen 12 uker før landsmøtedato.

Navn på alle foreslåtte kandidater til medlemmer av valgkomitéen offentliggjøres og presenteres i eget saksdokument.

§ 7.2 Valgkomitéens arbeid
Forslag til kandidater sendes valgkomitéens leder innen 12 uker før Landsmøtedato. Valgkomitéen skal innstille på kandidater som:
– Styrets leder
– Styremedlemmer

Valgkomitéen skal i sitt arbeid etterstrebe kontinuitet og fornyelse, god representasjon fra små og store foreninger og geografisk spredning.
Tillitsvalgte i Seniornett Norge skal velges av og blant organisasjonens medlemmer.

Valgkomiteens innstilling med begrunnelse skal sendes ut sammen med innkallingen til Landsmøtet.

§ 8 HOVEDSTYRET
§ 8.1 Hovedstyrets oppgaver
Hovedstyret leder organisasjonens virksomhet mellom Landsmøtene innenfor rammen av de vedtak, retningslinjer, planer og budsjetter som Landsmøtet har gitt.
Hovedstyret skal sørge for regnskapsføring i henhold til god regnskapsskikk. Hovedstyret har ansvar for tilsetting av daglig leder/generalsekretær.
§ 8.2 Valg av Hovedstyre
Hovedstyret består av styreleder og syv styremedlemmer, alle valgt for to år. Det skal være minst tre av hvert kjønn.
Styret velger selv nestleder. Denne velges for ett år av gangen.

De ansatte og frivillige ved sekretariatet kan oppnevne en representant som deltar i styrets møter med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
§ 8.3 Styremøter
Styrets leder innkaller til styremøter på eget initiativ eller når minst to av styrets øvrige medlemmer krever det.
Styret er beslutningsdyktig når minst fem av styremedlemmene inklusive styrets leder og/eller nestleder er til stede. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

§ 8.4 Råd og utvalg
Hovedstyret kan oppnevne råd og ad hoc-utvalg der dette er hensiktsmessig.

Utvalg skal alltid gis mandat, tidsramme og kostnadsramme, og de skal fortløpende rapportere til Hovedstyret.

§ 9 SEKRETARIATET
Daglig leder er ansvarlig for ledelsen av organisasjonens løpende arbeid og fungerer som Hovedstyrets sekretær.

§ 10 FULLMAKTER
Fullmakt til å tegne (forplikte) organisasjonen har styrets leder og den eller de personer som styret gir fullmakt.

§ 11 FORENINGENE
Foreninger tilknyttet Seniornett Norge kan etableres over hele landet på lokalt initiativ eller på initiativ fra Seniornett Norge. Foreningenes navn skal inneholde ordet «Seniornett» dersom ikke helt spesielle forhold tilsier noe annet.
a) Lokale foreninger
En forening kan være en frittstående enhet med eget styre og med vedtekter som samsvarer med SN formål. Alternativt kan den være en gruppe innen en eksisterende organisatorisk enhet. I siste tilfelle skal det utpekes en person som er ansvarlig leder. I begge tilfeller etableres en skriftlig avtale med SN hvor partenes rettigheter og plikter defineres.
b) Nettforening
Medlemmer som melder seg inn direkte til Seniornett Norge i henhold til § 2 blir formelt tilknyttet en egen nettbasert forening med samme rettigheter og plikter som lokale foreninger. Medlemmene får status som nettmedlemmer og kommunikasjonen mellom dem skjer i hovedsak elektronisk.
c) Opphør
Oppløses en forening, eller opphører foreningen av annen årsak, skal den melde dette til SN. Dersom andre avtaler ikke foreligger, overføres eventuelle aktiva til et fond i SN med formål å styrke organisasjonens lokale ledd.

§ 12 EKSKLUSJON
Hovedstyret i SN kan vedta at tilknytningen til SN skal opphøre for en forening som ikke lenger oppfyller vilkårene for tilknytningen.
En forening kan ekskludere medlemmer dersom særskilte forhold tilsier dette.

En forening eller et medlem som ekskluderes, kan anke avgjørelsen inn for Landsmøtet. Dersom dette skjer, effektueres eksklusjonen først når Landsmøtet har avgjort saken med bindende virkning.

§13 OPPLØSING
Landsmøtet kan, med 2/3 flertall av avgitte stemmer, vedta å oppløse organisasjonen.

Vedtaket skal bekreftes på ekstraordinært Landsmøte som avholdes tidligst to måneder og senest fire måneder etter ordinært Landsmøte.
Landsmøtet vedtar samtidig disponering av organisasjonens midler. Midlene skal gis til virksomhet som ligger innenfor organisasjonens formål.

§14 IKRAFTTREDEN
Disse vedtekter erstatter vedtektene av 27.10.1997 (sist revidert 09.05.2015), for Seniornett Norge og trer i kraft umiddelbart ved godkjennelse i Landsmøtet 05.05 2017.

Oslo, mai 2017 Seniornett Norge

Footer